XLinkHandleShareDeviceTask

本类用于处理分享请求

一、注意事项

二、属性列表

参数名称 描述 类型
inviteCode 邀请码 NSString
action 处理的动作,接受或者取消 XLinkHandleShareDeviceAction
 • XLinkHandleShareDeviceAction 枚举值说明
描述
XLinkHandleShareDeviceActionAccept 接受分享
XLinkHandleShareDeviceActionDeny 拒绝分享
XLinkHandleShareDeviceActionCancel 取消分享
XLinkHandleShareDeviceActionDeleteRecord 删除分享记录
XLinkHandleShareDeviceActionAcceptQrCode 接受二维码分享

三、API 列表

1. 创建处理分享设备任务

+ (instancetype)handleShareDeviceTaskWithInviteCode:(NSString *)inviteCode
                 handleShareAction:(XLinkHandleShareDeviceAction)action
                      timeout:(NSUInteger)timeout
                 completionHandler:(XLinkTaskDidCompletionHandler)completionHandler;

支持的版本

开始支持的版本:6.1

注意事项

输入参数

具体的接口输入参数描述如下:

参数名称 类型 描述 必选
inviteCode NSString 分享邀请码
action XLinkHandleShareDeviceAction 处理的动作,接受或者取消
timeout NSUInteger 任务超时时间
completionHandler XLinkTaskDidCompletionHandler 完成后的回调

输出参数

错误码

没找到需要的文档?
你可以提交工单反馈 或 阅读常见问题